ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အိမ္ေဖၚအလုပ္သမမ်ား

Thursday, April 9, 2009

MIGRANT DOMESTIC WORKERS FROM BURMA TO THAILAND-ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာအိမ္ေဖၚအလုပ္သမမ်ား စာအုပ္သည္ လက္ရွိ
ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရေသာ ျမန္မာအိမ္ေဖၚအမ်ိဳးသမီးမ်ား အေၾကာင္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံမဟီဒြန္းတကၠသိုလ္
ႏွင့္ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ား ပူးေပါင္းစာရင္းျပဳစုထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖတ္ရွဳသူမ်ားအေနႏွင့္ မ်ားစြား
အက်ိဳးရွိမည္ဟု က်ေနာ္ယူဆသည္၊သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ စာအုပ္တြင္ေရးသားထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုးကို အစမွအဆံုး
ထိက်ေနာ္အခန္းဆက္ ေဖၚျပသြားပါမည္၊စာကိုေရးသားေနခ်ိန္တြင္က်ေနာ္သည္ တတိယႏိုင္ငံသို႔အေျခခ်ရန္ ကန္ခ်နဘူရီခရိုင္ စန္ခၿမိဳ႕
ရွိေသာပဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ရွိေနပါေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အခန္းဆက္မ်ားၾကန္႔ၾကာမွဳရွိေနခဲ့လွ်င္ ဖတ္ရွဳသူမ်ားအေနႏွင့္နားလည္
မွဳေပးၾကာပါရန္ အႏူးအညြတ္ေမတၱာရပ္ခံ ႀကိဳတင္ၿပီးေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။(ခြပ္ေဒါင္းနီ)
လူနည္းစုမ်ားကို ညွင္းပန္းႏွိပ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားထၾကြပုန္ကန္ျခင္း၊စီးပြားေရးခ်ိဳ႕တဲ့အားနည္းျခင္း၊စစ္ပံုစံသြတ္သြင္းျခင္းစသည္႔ရာ
စုႏွစ္ထက္၀က္နီးပါးမွ်ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္၊ျမန္မာႏိုင္ငံမွျပည္သူမ်ားသန္းခ်ီၿပီး မိမိတို႔အသက္အိုးအိမ္လံုၿခံဳစိတ္ခ်မွဳရရန္အ
တြက္ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကသည္။လြန္ခဲ့ေသာ(၁၅)ႏွစ္ေက်ာ္ကာလမွစၿပီး ျမန္မာျပည္မွတိုးပြားထြက္ခြာလာ
သည္႔လူအေရအတြက္မွာ အႀကီးမားဆံုးေသာေရႊ႕ေျပာင္းမွဳတရပ္ပင္ျဖစ္သည္။လူနည္းစုေဒသမ်ားမွ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားႏွင့္
၄င္းတို႔အား တစံုတရာကူညီျခင္းကို ႏွိပ္ကြတ္ရန္ စစ္အစိုးရ(န၀တ-နအဖ)စီမံခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အဓမၼခိုင္းေစျခင္း၊အတင္းေနရပ္ေရြ႔ေျပာင္း
ျခင္း၊အခြန္အေကာက္ လြန္ကဲစြာေကာက္ခံျခင္း၊ရက္စက္ဆိုး၀ါးစြာ(လူမဆန္စြာ)ေစခိုင္းျပဳမူျခင္း စသည္႔ကေမာက္ကမအျဖစ္ဆိုးမ်ားကို
ျမန္မာျပည္ရွိလူမ်ိဳးစုျပည္သူတို႔ အမ်ားဆံုးခံၾကရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မွဳ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳ သေဘာထားကြဲလြဲမွဳတို႔ေၾကာင့္ ငါးသန္းေက်ာ္မွ်ေသာျပည္သူတို႔သည္
အေထာက္အထားမွတ္တမ္းမရွိပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္စပ္ကိုျဖတ္ကာ အိမ္နီးျခင္းတိုင္းျပည္မ်ားသို႕ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကာသည္။ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခံ
ရမည္ကိုစိုးေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႕သည္ႏိုင္ငံတကာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳႏွင့္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမမွတ္ျပဳျခင္းမခံရပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ
မွ ဧရာမေရႊ႔ေျပာင္းသူအမ်ားစုတို႔မွာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ရန္ အမ်ားအားျဖင့္တရားမ၀င္ႀကံဳရာအလုပ္သမားဘ၀သို႔ ေရာက္ၾကရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ေျပးလာၾကာသည္႔ ႏွစ္သန္းေက်ာ္မွ်ေသာေရႊ႔ေျပာင္းသူအမ်ားစုတို႔သည္ ရြံရွာဖြယ္ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားတြင္(အႏၱရာယ္
မ်ားေသာ၊ညစ္ပတ္ေသာ၊ခက္ခဲေသာ)သံုး"ဒီ" အလုပ္မ်ားလုပ္ကိုင္ၿပီးအနည္းဆံုးလစာထက္ မ်ားစြာနိမ့္ေသာ အခေၾကးေငြႏွင့္သာ အဆံုး
သတ္ၾကရသည္။ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းေဘးမွ ထြက္ေျပးလာၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳလိုအပ္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ထိုင္း
ႏိုင္ငံေတာ္၀င္အစိုးရမွ ဒုကၡသည္အျဖစ္ျပင္းပယ္မွဳေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရႊ႕ေျပာင္း၀င္ေရာက္လာသူတို႔သည္ အမ်ားအားျဖင့္၄င္းတို႔အခြင့္
အေရးမ်ားအတြက္ေတာင္းဆိုရန္လြန္စြာခက္ခဲၿပီး၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းခံၾကရသည္။ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွေရႊ႔ေျပာင္း၀င္ေရာက္လာသူ
တို႔သည္၊ေနရပ္ျပန္ပို႔ခံရမည္ကို အစဥ္အၿမဲစိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနၾကရသျဖင့္ ၄င္းတို႔ရသင့္ေသာအေျခခံလူ႔အခြင့္ေရးမ်ားပင္လွ်င္ ျငင္းပယ္ခံ
ရၿပီး၊စက္ဆုတ္ဖြယ္ရာ လုပ္အားခေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းကိုခံၾကရသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ၀င္ေရာက္လာေသာ အိမ္ေဖၚအလုပ္သမ (မိန္းကေလး)တသိန္းေက်ာ္ရွိသည္။သို႔ေသာ္သုေတသနျပဳသူမ်ား
ကထိုကိန္းဂဏန္းထက္ပိုမ်ားမည္ဟုခန္႔မွန္းၾကသည္။အိမ္ေဖၚအလုပ္သမမ်ားတကယ္ရင္ဆိုင္ေနရေသာအခက္အခဲ အနည္းငယ္မွ်ကိုသာ
သိရွိၾကရသည္။သို႔ေသာ္တိုးတက္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ၄င္းတို႔သည္လုပ္အားေခါင္းေပၚျဖတ္ခံရမွဳႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း၊အထီးက်န္ဘ၀မ်ားႏွင့္သာေနရၿပီး အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။
ယခုအစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွစၿပီးအေသးစိတ္ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကိုတင္ျပထားၿပီးျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရႊ႔ေျပာင္းအိမ္ေဖၚအလုပ္သမ
မ်ား၏ ဘ၀အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကိုမွတ္တမ္းျပဳစုရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိအမ်ားျပည္သူတို႔မွ ပိုမိုသိရွိနားလည္လာေစရန္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ၄င္း
တို႔၏အေျခခံအက်ဆံုးေသာလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ဖို႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားတုန္႔ျပန္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။
နိဒါန္းသည္ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ကိုထိခိုက္ေစေသာ ရွဳပေ္ထြးသည္႔အေျခအေနရပ္မ်ားကို ဆန္းစစ္ထားပါသည္။
၄င္းတို႔မွာျမန္မာႏိုင္ငံမွထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ေရႊ႔ေျပာင္းလာရသည္႔အေၾကာင္းအရင္း ထိုင္းျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ၏မၾကာခဏေျပာင္းလဲေနေသာဆက္
ဆံေရး၊ထိုင္းအစိုးရ၏ေရႊ႔ေျပာင္းသူမ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ပို႔ရန္ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား၊ေျပာင္းေရႊ႔အိမ္ေဖၚအလုပ္သမမ်ား၏
အားနည္းခ်က္တို႔ျဖစ္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွထိုင္းႏိုင္ငံသို႔၀င္ေရာက္လာသည္႔ ေရႊ႔ေျပာင္းသူတို႔အား၀ိုင္းရံထားေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို
ပိုမိုနက္ရွိဳင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ပါက ယခုစာတမ္းအား အဘယ့္ေၾကာင့္ေလ့လာရသည္ကိုသိရွိႏုိင္ပါသည္။

0 Comments: