အေရးႀကီးၿပီ ခြတ္ေဒါင္းနီ ရဲေဘာ္အေပါင္းတို႔

Saturday, February 21, 2009

ယေန႔အထိ နအဖ စစ္အစိုးရသည္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ေက်ာခိုင္းလွ်က္ရွိၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုဆြဲကိုင္ၿပီး ျပည္သူတရပ္လံုး
အေပၚကြ်န္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ၄င္းတို႔၏-Road Map-အတိုင္းအတုအေယာင္ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံ(အမ်ိဳးသားညီလာခံ)ကို ဒရြတ္တိုက္
အၿပီးသတ္ေရးဆြဲၿပီးသြားၿပီျဖစ္သလို-၂၀၁၀-တြင္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္သည္၊အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္၊ျပည္
ပေရာက္ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားအားလံုးသည္ အဓိပါယ္ရွိေသာႏိုင္ငံေရးစားပြဲ၀ိုင္းတြင္ သံုးပြင့္ဆိုင္ႏိုင္ငံ
ေရးေဆြးေႏြးပြဲကို အျမန္ဆံုးျပဳလုပ္သြားရန္ေတာင္းဆိုမွဳမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း နအဖစစ္အစိုးရဖက္မွ ထိုေတာင္းဆုိမွဳကို
ေက်ာခိုင္းကာ အာဏာရွင္စနစ္ကိုသက္ဆိုးရွည္ေအာင္ ႀကံစည္အသက္သြင္းလွ်က္ရွိသည္။
၁၉၄၇-ခုႏွစ္၊ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးသက္တမ္းႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းစစ္မီးတဆင့္ၿပီးတဆင့္ ေတာက္
ေလာင္လာၿပီးအုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာရွင္အဆက္ဆက္တို႔၏မဟုတ္မမွန္၀ါဒျဖန္႔ခ်ီျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားစုသည္ဒီမိုကေရအေရးႏွင့္
မိမိတန္းတူေရးအတြက္ တရားေသာခုခံေတာ္လွန္ေသာစစ္ ကိုဆင္ႏႊဲေနၾကေသာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားကို ခြဲထြက္
ေရးသမားမ်ား၊တိုင္းျပည္ကိုၿဖိဳခြဲဖ်က္ဆီးသူမ်ားဟု ယေန႔အခ်ိန္ထိျပည္သူမ်ားႏွင့္လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားၾကား ၀ါဒ
ျဖန္႔ခ်ီမွဳမ်ားကိုတြင္က်ယ္စြာျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။
၁၉၈၈-ခုႏွစ္ျပည္လံုးကြ်တ္ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးတြင္ ဖက္ဆစ္အအစအစိုးရသည္ ေက်ာင္းသားလူငယ္၊ရဟန္းရွင္ျပည္သူမ်ားအား
ရက္စက္စြာပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္၊ရဟန္းရွင္လူ၊ျပည္သူအမ်ားအျပား လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမသို႔ ေရာက္ရွိ
လာခဲ့ၾကသည္၊ႏွစ္ေပါင္း(၄၀)ေက်ာ္ ဖက္ဆစ္စစ္အစိုးရႏွင့္တိုက္ပြဲ၀င္လာခဲ့ၾကသည္႔တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားျဖစ္ေသာ
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု(မဒတ)သည္ေရာက္ရွိလာၾကေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္၊ရဟန္းရွင္လူျပည္သူအမ်ားစုတို႔ကိုစုစည္းကာ
ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ဒီေအဘီ)ကိုဖြဲ႔စည္းကာ ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကသည္။
၁၉၈၈-ခုႏွစ္မွစတင္အေျခတည္ေမြးဖြားလာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦးလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္
ျဖစ္သည္၊တပ္ဦးသည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လက္ရွိႀကံဳေတြ႔ေနရေသာႏိုင္ငံေရးျပသနာ၊ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိတ္သုန္းေနမွဳမ်ားအေပၚ
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖဳတ္ခ်ေရးအတြက္ ရဲရဲေတာက္တိုက္ပြဲ၀င္ေနသည္႔တပ္ဦးလည္းျဖစ္သည္၊၂၀၁၀ -ခုႏွစ္ နအဖစစ္အစိုးရ၏ ျပည္သူအ
မ်ားစုလံုး၀လက္မခံႏိုင္ေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို က်င္းပရန္စိုင္းျပင္းေနမွဳသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္အာဏာရွင္စနစ္ကို ယ
ခင္ကထက္ခိုင္မာသထက္ခိုင္မာေအာင္ အုတ္ျမစ္ခ်ေဆာက္တည္ေနျခင္းအေပၚ တပ္ဦးအေနႏွင့္လံုး၀လက္ခံႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု တထစ္ခ်
ထင္ျမင္ယူဆသည္၊ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလဟု လံုး၀မထင္ပါ၊၂၀၁၀-ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလကို အေျခခံၿပီးတိုက္ပြဲ၀င္ရန္
အဆင္သင့္အေနအထားတြင္ရွိေနသင့္ၿပီျဖစ္သည္၊ျပည္တြင္းျပည္ပႏွင့္တတိယႏိုင္ငံေရာက္ ခြတ္ေဒါင္းရဲေဘာ္မ်ားအေနျဖင့္ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္
ျပင္ဆင္မွဳမ်ားျပဳလုပ္သင့္ၿပီ၊အေရးႀကီးၿပီ ခြတ္ေဒါင္းနီရဲေဘာ္အေပါင္းတို႔။

0 Comments: