ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္းဆိုသည္မွာ

Wednesday, March 25, 2009

အေျခအျမစ္မရွိေသာလူမ်ားကို ႀကိဳးစားၿပီးကူညီေနျခင္းသည္ မည္သည္႔အက်ိဳးမွ်မရွိ၊အသိဥာဏ္ကင္းမဲ့ၿပီးညစ္ပတ္စုတ္ျပတ္ေနသူမ်ားသည္ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ
ကေလးမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးေနၾကသည္၊သူတို႔သည္အလုပ္လည္းမလုပ္ၾက၊စည္းကမ္းလည္းမရွိၾကပဲ သူတို႔ထံတြင္မည္သည္႔အေတြးေခၚမွမရွိ၊သူတို႔သည္ရႏိုင္သမွ်
အခြင့္အေရးမ်ားကိုအလြဲသံုးစားျပဳေနၾကသည္။ထိုသူတို႔လက္ထဲတြင္ ေငြေၾကးအနည္းငယ္ရွိရံုႏွင့္ ေသာက္စားျခင္းနွင့္အတူ အက်ိဳးမဲ့စြာသံုးျဖဳန္းပစ္လိုက္ၾကသည္။
သူတို႔ကိုကူညီျခင္းသည္ သူတို႔ပ်င္းရိမွုကိုအားေပးရာေရာက္သည္႔အျပင္ ေနာက္ထပ္ကေလးမ်ားေမြးဖြားရန္ အားေပးအားေျမွက္ျပဳရာက်သည္........ဟုလြန္ခဲ့ေသာ
ႏွစ္ေပါင္းတရာေက်ာ္ခန္႔ကေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံတြင္သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ အဂၤလိပ္စက္မွဳလုပ္ငန္းရွင္တေယာက္က ေရးသားေဖၚျပခဲ့ေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ထို
အခ်ိန္ကေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံသည္ အလြန္ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္လည္းယခုအခ်ိန္တြင္ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုးႏိုင္ငံတႏိုင္ငံျဖစ္
ျဖစ္ေနပါၿပီ၊အေျဖအေနေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ဆင္းရဲျခင္းဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း၊ဆင္းရဲျခင္းရဲ႔အရင္းအျမစ္ကားမည္သည္႔အေၾကာင္းတရားမ်ား
နည္း။က်ေနာ္တိုႊဆင္းရဲျခင္းရဲ႔အရင္းအျမစ္ကို ပံုေဖၚၾကပါစို႔။
လူသားတေယာက္အတြက္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးသည္ သူရဲ႕အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ဆိုသည္မွာ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ ေလ၊ေရ၊
စား၀တ္ေနေရးဖူလွံဳမွဳ၊ သက္ေတာင့္သက္သာရွိမွဳႏွင့္ ခႏၵာႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမွဳတို႔ပါ၀င္သည္။လူတဦးတေယာက္သည္ တေယာက္ထဲေနထိုင္မရသကဲ့သို႔
သူႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာလူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းႀကီးတခုလံုးသည္လည္း ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔လိုအပ္သည္။လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲတြင္ လူသားတရပ္လံုးသည္ လူ႔အဖြဲ႔စည္း
ႀကီးရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္သည္။အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ လူသားတို႔မ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြားမွဳ၊ဆက္သြယ္မွဳ၊ယဥ္ေက်းမွဳဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းအသိ
တရားမ်ား၊ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္အသိတရားတို႔အားလံုး တိုးတက္ရွင္သန္ႏိုင္ရန္လိုအပ္သည္။ဆင္းရဲျခင္းဆိုသည္မွာ တဦးတေယာက္(သို႔)လူအဖြဲ႔စည္း
တခုလံုးအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၿပီးျပည္႔စံုေအာင္ျဖည္႔စြမ္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိသည္႔သေဘာကိုေဆာင္သည္။ႏွိဳင္းယွဥ္ဆင္းရဲျခင္းသည္ ဥသံုဆင္းရဲျခင္းႏွင့္မတူ၊
ႏွိုင္းယွဥ္ဆင္းရဲျခင္းသည္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလံုး မရွိျခင္းကိုေဆာင္သည္။
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ဆင္းရဲသားမ်ားကိုကူညီေထာက္ပံ့ရန္ ျပင္ပအကူအညီမ်ားကို ႀကိဳးစားရွာေဖြၾကသည္။၄င္းတို႔ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လံုး၀ဥသံုဆင္းရဲျခင္းကိုခံစားေန
ရေသာသူမ်ား ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ လတ္တေလာလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ႏွုိင္းယွဥ္ဆင္းရဲျခင္းအတြက္ ျပင္ပမွအကူအညီေပးေနျခင္း
မ်ားသည္ လူတဦးခ်င္းအရည္အခ်င္းမ်ားကိုျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ထိုသူတို႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုကိုယ္တိုင္ျဖည္ႊစြမ္းေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။(ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္)

0 Comments: