ေခါင္းေဆာင္မ်ားသို႔

Monday, January 5, 2009

က်ေနာ္သည္ အစည္းအေ၀းကိုမၾကာခဏ လုပ္ေလ့က်င္းပေလ့ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းတခုတြင္ (၁၀)လခန္႔ အလုပ္လုပ္ဖူးသည္၊ က်ေနာ္အစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စာအုပ္တအုပ္ဖတ္ဖူးသည္၊ ၄င္းစာအုပ္တြင္သင္သည္ လူတစ္ဦးတေယာက္ႏွင့္ျဖစ္ေစ ဆယ္ေယာက္ႏွင့္ျဖစ္ေစ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္လွ်က္ ရွိေနစဥ္ မၾကာခဏၾကားျဖတ္ေႏွာက္ယွက္မွဳမ်ားရွိေနပါကစိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေ၀းဦးတည္ ခ်က္ကိုမေရာက္ေတာ့ပါ၊ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအစည္းအေ၀းေသာ္လည္းေကာင္း၊စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ အစည္းအေ၀းေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမွဳေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည္႔အစည္းအေ၀းေသာ္လည္းေကာင္း မည္သည္႔ၾကား
ျဖတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားမရွိေစရန္ႀကိဳတင္စီမံထားရပါမည္၊မည္သည္႔အေရးကိစၥမဆို အနည္းဆံုးမိနစ္(၉၀) ေစာင့္ရပါမည္၊အစည္းအေ၀းက်င္းပခ်ိန္မွာလည္း မည္သည္႔အစည္းအေ၀းပြဲမဆို မိနစ္(၉၀)ထက္ပိုၿပီး မၾကာသင့္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူတစ္ဦးရဲ႕အာရံုစူးစိုက္မွဳဟာမိနစ္(၉၀)ထက္ပိုၿပီးအာရံုမစိုက္ႏိုင္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊အစည္းအေ၀းဘာေၾကာင့္က်င္္းပရန္လိုအပ္သည္ကို ရွင္းလင္းစြာသိရန္လိုပါသည္၊ေငြကုန္ အခ်ိန္ကုန္သံျပာေသာ အစည္းအေ၀းမ်ိဳးလံုး၀မျဖစ္ေစရ၊အစည္းအေ၀းမ်ား မၾကာခဏျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း သည္အဖြဲ႔အစည္းရဲ႔ညံ႔ဖ်င္းမွဳကိုေဖၚျပရာေရာက္သည္၊အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အစည္းအေ၀းမ်ားသည္ သာမန္ အလုပ္လုပ္ေသာအခ်ိန္မ်ားကို ထိခိုက္ေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊အႀကီးအကဲမ်ား၊ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္မိမိ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ေလးပံုတပံုထက္ အစည္းအေ၀းတြင္အခ်ိန္ကုန္ေနသည္ဆိုလွ်င္ ထိုအဖြဲ႔အစည္းသည္ ည႔ံဖ်င္း ေသာအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေၾကာင္းေဖၚျပရာေရာက္သည္၊ အစည္းအေ၀းဆိုသည္မွာ လိုအပ္မွသာ က်င္းပသင့္သည္၊ အစည္းအေ၀းက္ို ပံုမွန္လုပ္ကဲ့သို႔ သေဘာထားရန္မဟုတ္၊အခ်ိဳ႔ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္၊ နံနက္ရံုးတက္ခ်ိန္ မွသည္ညေနမိုးခ်ဳပ္သည္အထိ အစည္းအေ၀းက်င္းပတတ္သည္ကို က်ေနာ္ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္၊ အဖြဲ႔အစည္း တခုတြင္ လူအမ်ားသည္ တခ်ိန္လံုးလိုလို စုရံုးစုရံုးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစည္းေ၀းေနၾကသည္ဆိုလွ်င္ မည္သူမွ်အလုပ္ကို ဟုတ္တိပတ္တိ မလုပ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေၾကာင္းသိသာလာပါသည္၊ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူအေနႏွင့္လည္း အစည္းအေ၀းမ်ားတက္ေနရသည္ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုကုန္လြန္ေစသည္႔အျဖစ္မ်ိဳးမျဖစ္သင့္ေပ၊ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀းႏွင့္ အခ်ိန္ကိုမကုန္ေစသင့္ပါ၊အစည္းအေ၀းမ်ားမ်ားတက္လွ်င္ အခ်ိန္ကုန္သည္၊ေငြကုန္သည္၊ ရံုးတြင္က်န္ရွိေနေသာမိမိရဲ႕လက္ေအာင္ငယ္သားမ်ား ရံုးတြင္ေကာ္ဖီေသာက္ အေၾကာင္းမရွိအေၾကာင္းရွာကာ အျပင္သို႔ခဏခဏထြက္ျခင္းသည္၊ရံုးခ်ိန္အတြင္း အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ကိုထိခိုက္နစ္နာေစေၾကာင္း ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူ မ်ားအားအသိေပးအပ္ပါသည္။

0 Comments: