သူတပါးအားသိကၡာမခ်ပါႏွင့္

Thursday, December 11, 2008

အခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢဳိလ္အႀကီးအကဲတို႔သည္ မည္သည္႔အတြက္ေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားအား သိကၡာခ်ေလ့ရွိသည္ကို စဥ္းစား၍မရပါ၊ တဖက္သားလုပ္သမွ်ကို တခုမွအေကာင္းမေျပာပဲ ရွဳံ႕ခ်ေ၀ဖန္၍သာ ေနတတ္ၾက၏၊အလုပ္ကို ဂရုတစိုက္ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ေစလို၍ျပစ္တင္စကားဆိုျခင္းျဖစ္ပါမူေတာ္ပါေသး၏၊သို႕ေသာ္ထိုသေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ျပစ္တင္ျခင္းလည္း ဟုတ္ေကာင္းမ်ဟုတ္ပါမည္၊ အလုပ္ကိုပို၍ုစိုက္ၿပီးလုပ္ေစလိုျခင္းထက္ မိမမေက်နပ္မွဳကို ဖြင့္ခ်လိုက္ရလွ်င္ ရင္တြင္းေပါ့သြားမည္ဟု ထင္ေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္၊ မိမိစိတ္ခ်မ္းသာမွဳအတြက္ တျခားသူစိတ္မေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာမသင့္ေတာ္ပါ၊ဤကိစၥမ်ိဳးမွာအႀကီးအကဲအေတာ္မ်ားမ်ားအဖို႔ ေလးနက္စြာ စဥ္းစားသင့္ေသာကိစၥျဖစ္ပါသည္၊အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အႀကီးအကဲပုဂၢိလ္မ်ားအေနႏွင့္ သေဘာေပါက္သည္ျဖစ္ေစသေဘာမေဘာမေပါက္သည္ျဖစ္ေစ လူအမ်ားအား သိကၡာခ်ျခင္းေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ ႀကီးမားႏိုင္ပါသည္၊

0 Comments: