ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းခ်ေပးေသာ အေျခခံမူ(၄)ခ်က္

Monday, December 22, 2008

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၾကၿပီး ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံထူေထာင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ထားရွိၾကသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္-ဇြန္လ-၁၆-ရက္ေန႔တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ပထမညီလာခံတြင္ ဖြဲ႔ စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရာမွာ ထားရွိရမည္႔အေျခခံအခ်က္(၄)ခ်က္ကို အဆိုတင္သြင္းေၾကာင္းေတြ႔ ရသည္။
(၁)လြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္င့ျဖစ္ရမည္(Independence)
(၂)အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ရမည္(Sovereignty)
(၃)ဒီမိုကေရစီသမၼတႏိုင္ငံျဖစ္ရမည္(Republic)
(၄)ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံျဖစ္ရမည္(Union State) ဟုရွင္းလင္းအဆိုတင္သြင္းၿပီး ၄င္အဆိုအေပၚ တညီတညြတ္ တည္းၾသဘာေပးၿပီးေထာက္ခံၾကေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။
ထို႔အျပင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခခံလမ္းညႊန္ ခ်က္(၇)ခ်က္ကိုလည္းခ်မွတ္ထားသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏လမ္းညႊန္ခ်က္(၇)ခ်က္
လြတ္လပ္သည္႔အခ်ဳပ္အျခာပိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေရးဆြဲရမည္႔ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္ သက္သည္႔ လမ္းညႊန္ခ်က္(၇)ခ်က္ကို တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။
ေတာင္တန္းေဒသမ်ားႏွင့္ ကရင္နီေဒသမ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သူ/ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သားတို႔ ၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔၏အာသီသဆႏၵႏွင့္ေလွ်ာ္ညီစြာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအ ေျခခံဥပေဒကို စီစဥ္ေရးဆြဲရန္အလို႔ငွါ စံုညီစုေ၀းလွ်က္ ေအာက္ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ၾကေၾကာင္း၊
(၁)ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဟု ေခၚတြင္ေစေသာလြတ္ လပ္သည္႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒျဖစ္ရမည္၊ထို႔အျပင္
(၂)ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒက သတ္မွတ္ေဖၚျပသည္႔ တသီးပုဂၢလ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ေဖၚျပထားသည္ႏွင့္အမွ် ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာရွိရမည္၊ထို႔အျပင္
(၃)အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ လြတ္လပ္ေသာ သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္တကြ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္႔ ျပည္နယ္ မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအားလံုးတို႔၏ အခြင့္အာဏာအဟူသမွ်တို႔သည္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔ထံမွ ဆင္းသက္ ေစရမည္၊ထို႔အျပင္
(၄)ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ တိုင္းသူျပည္သားမွန္သမွ်သည္ လူမွဳေရးရာ၌လည္းေကာင္း၊စီးပြားေရးရာ ၌လည္းေကာင္း၊ႏိုင္ငံေရးရာ၌လည္းေကာင္း၊တရားမွ်တမွွွွွွွွွွဳရွိေစလွ်က္ ၊အဆင့္အတန္းအခြင့္အေရးႏွင့္ ဥပေဒ သက္ေသခံမွဳတို႔တြင္ဆူႀကံဳနိမ့္ျမင့္မရွိ၊ ပကတိတူညီေစရမည္႔အျပင္ ၊တရားဥပေဒႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊အမ်ား ျပည္သူတို႔ေစာင့္စည္းအပ္ေသာ အက်င့္သိကၡာႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊မဆန္႔က်င္သမွ်လြတ္လပ္စြာႀကံစည္ပိုင္ ခြင့္၊လြတ္လပ္စြာေဖၚထုတ္ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္၊ ယံုၾကည္ပိုင္ခြင့္၊ဘာသာတရားကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္၊၀တ္ျပဳပိုင္ခြင့္၊ ပရိေယ သနရွာမွီးပိုင္ခြင့္၊စည္းရံုးပိုင္ခြင့္၊ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္တို႔ ရရွိတည္ၿမဲေစရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပ ေဒတြင္ အခိုင္အလံုသတ္မွတ္ထားရွိေစရမည္၊ထို႔အျပင္
(၅)ဤဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ လူနည္းစုမ်ားအဖို႔လံုေလာက္ေသာကာကြယ္ခ်က္မ်ား ထည္႔သြင္းျပ ႒ာန္းထားရွိေစရမည္၊ထို႔အျပင္
(၆)လြတ္လပ္ေသာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ၏နယ္ေျမကို တေပါင္းတစည္းတည္း တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးကိုလည္းေကာင္း၊ႏိုင္ငံေတာ္၏ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ တို႔ကိုအခ်ဳပ္အျခာစိုးမိုးပိုင္ခြင့္ကိုလည္းေကာင္း၊တရားဓ မၼႏွင့္တကြ ျပည္ေထာင္အခ်င္းခ်င္း ဥပေဒအရထိန္းေစာင့္ထားရွိရမည္၊ထို႔အျပင္
(၇)ရာဇ၀င္ထင္ရွားခဲ့ေသာ ဤျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ဂုဏ္က်ကိသေရႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီစြာရသင့္ရ ထိုက္ေသာအဆင့္အတန္းသို႔ ေရာက္ရွိေစရမည္႔အျပင္ လူသတၱ၀ါတို႔၏တိုးတက္ေရးႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ျပည္႔၀ေရးတို႔ကို တာ၀န္အေလွ်ာက္ေစတနာျဖင့္ အစြမ္းကုန္ျဖည္႔စြက္ထမ္းရြက္ကာ ျပည္ေထာင္အခ်င္းခ်င္း ဆိုင္ရာတရားဓမၼႏွင့္က်င့္၀တ္သိကၡာကိုအေျချပဳ၍၊ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေရွ႕ရွဳလွ်က္၊ႏိုင္ငံတကာတို႔ႏွင့္မိတ္၀တ္ မပ်က္ပဲ တြဲဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳကို ခိုင္ၿမဲေသာအဓိ႒ာန္ျဖင့္ ေစာင့္ထိမ္းေတာ့အံ့။

0 Comments: