မာနယ္ပေလာ စာခ်ဳပ္

Saturday, July 12, 2008

မာနယ္ပေလာ စာခ်ဳပ္

မာနယ္ပေလာစာခ်ဳပ္အပိုင္း(၁) ျမန္မာျပည္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအသီးသီးတို႕နယ္ေျမခ်င္းဆက္စပ္လွ်က္ အတူတကြ အေျခခ်ေနထိုင္ လာခဲ့ သည္႕့တိုင္းျပည္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားအားလံုး ပိုင္ဆိုင္သည္႕ တိုင္းျပည္လည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သည္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးဧ။္ ဆႏၵညီညြတ္မွဳကို အေျခခံသည္႕စစ္မွန္သည့္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏိုင္မွသာစည္းလံုးခိုင္မာစြာ ရပ္တည္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႕ျဖစ္ေျမာက္ရန္ အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၁၂)ရက္ေန႕တြင္ပင္လံုစာ ခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ သို႕ရာတြင္ဤစာခ်ဳပ္သည္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ မေပၚခဲ့ေပ။ မဆလ၊န၀တ၊နအဖစေသာ မဟာ လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ က်င့္သံုး သည္႕ ဖက္ဆစ္အာဏာရွင္တို႕ ၏ႀကီးစိုးမွဳေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရွံဳးေနၾကရသည္။ျပည္သူလူထုသည္လည္းဒီမိုကေရစီႏွင့္ အေျခခံလူ႕ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရွံဳး ေနၾကရသည္။ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး ပ်က္ျပားၿပီး ျပည္တြင္း စစ္မီးေတာက္ေလာင္ လွ်က္ရွိသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ျမန္မာျပည္ရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလံုး ျပည္သူလူထုအားလံုးသည္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္အား အျပဳတ္တိုက္ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရွိသည့္ဒီမိုကေရစီႏွင့္အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးရွိသည္႕ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနိဳင္ငံကိုတည္ေဆာက္ လိုၾကသည္။ တန္းတူမွဳ၊ လြတ္လပ္မွဳ၊ စည္းလံုးညီညြတ္မွဳ၊ လံုျခံဳမွဳ၊ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမွဳ၊ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္ေလးစားမွဳ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မွဳရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုကိုတည္ေဆာက္နိဳင္ရန္အတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္မွာ စစ္အာဏာ ရွင္ႀကီးစိုးမွဳအား တိုက္ဖ်က္ေရး၊ဒီမိုကေရစီေရး၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ ေဆာက္ေရးတို႕ပင္ျဖစ္သည္။ ဤသို႕ေသာအျခအေန တြင္

(၁)ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိဳင္ငံညြန္႕ေပါင္းအစိုးရ၊

(၂)အမ်ိုးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)၊

(၃)ျမန္မာျပည္ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊

(၄)အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႕အစည္း(၄)ဖြဲ႕တို႕သည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ဇူလိုင္လ(၃၁)ရက္ ေန႕တြင္မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဳပ္၌ေအာက္ပါအတိုင္းသေဘာတူညီခဲ႕ၾကသည္။ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ရွင္သန္ေဖၚေဆာင္ေရးမွ (ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္)၊

0 Comments: