ဘာလီတရားရံုးမွေသဒဏ္

Sunday, July 20, 2008

၂၅၄၅ ခုႏွစ္ဘာလီကြ်န္း ဗံုးေဖါက္ခြဲမွဳတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သည္ ဟုယူဆရသူအေရွ႔ေတာင္ အာရွတြင္လွဳပ္ရွားေနေသာအယ္ကိုင္းဒါးအဖြဲ႔ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ ေဂ်အာအစၥလာမ္မီယာ မြတ္ဆလင္ အၾကမ္းဖက္သမားအန္ရိုစီ အီမန္စန္မုဒါႏွင့္ အေပါင္းအပါႏွစ္ဦးအား အင္ဒိုနီၚရွားႏိုင္ငံဘာလီ ကြ်န္းတရားရံုးမွေသဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္သည္၊ ၄င္းဗံုးေဖါက္ခြဲမွဳတြင္လူေပါင္း ၂၀၂ ဦးေသဆံုးၿပီး အမ်ားစုမွာ ၾသစေၾတလ် ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္၊ တရားခံမ်ားမွ အယူခံ၀င္ခြင့္ မ်ားေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း အယူခံ၀င္ခြင့္ကို တရားရံုးကပယ္ခ်လိုက္ၿပီး ၁၉၊၇၊၂၀၀၈ ရက္စေနေန႔တြင္ ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္သူ တရားခံသံုးဦးအား ေသဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။

0 Comments: