လူ႔အခြင့္အေရးသတင္း

Friday, July 25, 2008

၂၂၊၇၊၂၀၀၈ ရက္အဂၤါေန႔တြင္ထိုင္းႏိုင္ငံ ဖန္ငါခရိုင္ တကူပါၿမိဳ႕ ေခါင္လတ္ ဆီးဗ်ဴး ဟိုတယ္တြင္ ထို္င္းႏိုင္ငံတြင္းတရား ၀င္မွတ္ပံုတင္ ထားေသာ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း ေမြးဖြားေသာျမန္ မာကေလးငယ္မ်ား ေမြးစာရင္း ရရွိေရးႏွင့္ ပညာသင္ပိုင္ခြင့္ အျပည္႕အ၀ရရွိေရး စသည္႕ သင္တန္း တခုကို အေျခခံလူ ထုလူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပး ေကာ္မီတီ [grassroots-hre] ႏွင့္[IOM] တို႔ပူးေပါင္းက်င္းပခဲ့သည္၊ သင္တန္းတြင္ထိုင္း ႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မစ္ရွင္နာ ယကအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္စုလဖြန္မွ တက္ေရာက္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္၊ျမန္ မာကေလးငယ္မ်ား ပညာေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရး စသည္မ်ားကို သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္၊ သင္တန္းသို႔ဖန္ငါခရိုင္ အတြင္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ လွဳပ္ရွားေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ သင္တန္းသား(၅၅) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ ၿပီးသင္တန္းကိုညေန (၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

0 Comments: