ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားသတင္း

Saturday, July 5, 2008

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းတရားမ၀င္လာေရာက္ေနထိုင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား လူသစ္မ်ားအား ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနမွ ယာယီအလုပ္လုပ္စားခြင့္ အလုပ္သမားကဒ္ျပားသစ္မ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ေပး သြားမည္ဟု တရား၀င္ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားသြားသည္ျပဳလုပ္ေပးမည္ေန႕ရက္အတိအက်ကို တရား၀င္ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း အလုပ္သမား ၀န္ၾကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးကေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သမားမ်ားအားယာယီအလုပ္လုပ္စားခြင့္ ကဒ္ျပား သစ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမွာ ယခုတၾကိမ္သည္ ေနာက္ ဆံုးအၾကိမ္သာျဖစ္ျပီး အလုပ္သမား ၀န္ၾကီးဌာနမွ ျပဌာန္းထားေသာ စည္းကမ္းႏွင့္ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာ ျခင္းမရွိေသာတရားမ၀င္ အလုပ္သမားမ်ားကို လက္ခံထားသည္႕လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္တရားမ၀င္ အလုပ္သမား မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဟုလည္း ထပ္မံျပီးသတိေပးေျပာၾကားသြားသည္။

0 Comments: