မာနယ္ပေလာစာခ်ဳပ္အပိုင္း(၂)

Friday, July 18, 2008

၁။မဟာလူမ်ိဳးႀကီး ၀ါဒကိုလည္းေကာင္း၊ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ မဟာလူမ်ိဳး ႀကီး၀ါဒႏွင့္စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကိုက်င့္သံုးသည္႔ န၀တအားလည္းေကာင္း၊ အဆံုးတိုင္အတူ တကြဆန္႔က်င္ တိုက္ဖ်က္သြားမည္။

၂။န၀တစစ္အာဏာရွင္ႀကီးစိုးမွဳ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီးေနာက္ လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းသည္အေျခအေန တြင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံု တက္ေရာက္ႏိုင္သည္႔ စစ္မွန္ေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံႀကီးကို ေခၚယူသြားမည္။

၃။စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလံုး ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး၏ ဆႏၵညီၫြတ္မွဳကိုအေျခခံ၍ ေရးဆြဲ ျပဌာန္း သြားမည္။

၄။မည္သည္႔လူမ်ိဳးကိုမွ အခြင့္ထူးမေပးေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးစုမ်ိဳးႏြယ္စုအားလံုး၏ အေျခခံအမ်ိဳးသား အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သန္႔မွဳ မျပဳေရးမူကို က်င့္သံုးသြားမည္။

၅။တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလံုး အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိသည္႔ ဒီမို ကေရစီႏွင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး အျပည္႔အ၀ရွိသည္႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ ေဆာက္သြားမည္။

ထိုသို႔တည္ေဆာက္ရာတြင္

(က)ကခ်င္၊ကရင္၊ ကရင္နီ၊ခ်င္း၊ ဗမာ၊မြန္၊ရခိုင္၊ ရွမ္းစသည္႔ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ စုေပါင္းဖြဲ႔စည္း ထားသည္႔ အမ်ိဳးသား ျပည္နယ္ေပါင္းစု ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေရး၊

(ခ)ျပည္နယ္မ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုသို႔ လြဲအပ္ထားေသာအာဏာမ်ားမွအပ က်န္ေသာအာ ဏာမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားတြင္ထားရွိ၍ ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္လည္း ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္မွဳအာဏာ က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္ရွိေရး။

(ဂ)ျပည္ေထာင္စုအမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္) ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေအာက္) လႊတ္ေတာ္ဟူ၍ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ထားရွိေရး။

(ဃ)ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ တပ္မေတာ္မ်ားကို လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူလူထု၏ ကြတ္ကဲမွဳအာဏာေအာက္တြင္ တည္ရွိေရး။

(င)ျပည္ေထာင္စု၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ တရားစီရင္မွဳအာဏာ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာသံုးရပ္ကို အျပန္အလွန္ထိမ္းၫွိစနစ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားရွိၿပီး လြတ္ လပ္သည္႔တရားစီရင္မွဳ စနစ္ကို က်င့္သံုးေရး။

(စ)မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒႏွင့္ ဖက္ဆစ္အာဏာရွင္စနစ္ ျပန္လည္ေပၚေပါက္ မလာႏိုင္ေရး စသည္႔အခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းေရးတြင္ က်င့္သံုးသြားမည္။

ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ရွင္သန္ေဖၚေဆာင္ေရးမွ

0 Comments: